Jest pytanie jest odpowiedź – szkoda.

mar 23, 2021 | Aktualnosci

Wyciągnięta do zgody ręka została odtrącona. Nasza prośba o opamiętanie się pana Wręgi spełzła na niczym. Deklarowaliśmy chęć wspólnego działania, prosząc  tylko o jedno: uznanie wyników wyborów do RN. Odpowiedzią (niestety) było „rozpoznanie rynku” przez działacza ZZPRC Dariusza Mieleszko, który sondował czy będą chętni do zbierania podpisów pod odwołaniem członka Rady Nadzorczej.

Niestety (dla niektórych) zapach koryta jest ważniejszy od dobra Załogi. Kuriozalne i po raz kolejny ułomne prawnie wezwanie do rokowań nad wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, świadczy nie tylko o braku profesjonalizmu, ale też o tym, że nie chodzi o rozwiązanie problemu, ale o wywołanie g… burzy.

Każdy logicznie myślący człowiek wie, że najlepszą z możliwych kart negocjacyjnych z Zarządem jest: wspólnie uzgodnione i jednoznaczne stanowisko wszystkich organizacji związkowych działających u danego pracodawcy. Możemy i powinniśmy jako związkowcy różnić się, spierać, ścigać na pomysły, ale jest gdzieś granica i są nią osobiste ambicje, nie mówiąc o chciwości.

My idziemy z „tematami” dla dobra Załogi: ponad podziałami i z nadzieją na sukces, dlatego występujemy do innych związków z pismem o takiej treści:

Szanowni Państwo Przewodniczący Związków Zawodowych działających w GA ZAP S.A.

Pragniemy zaprosić Państwa, w uregulowanej w Waszych Statutach i gwarantującej decyzyjność reprezentacji, na spotkanie, które odbędzie się w na platformie Teams. Spotkanie to będzie dotyczyło uzgodnienia wspólnego stanowiska, które zaprezentujemy w negocjacjach z Zarządem dotyczących zarówno wysokości wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, jak i sposobu jego podziału. Prosimy o podanie adresów mail, na które zostanie wysłane zaproszenie na spotkanie w dniu 30 marca 2021 roku, o godzinie 12.00.

Z wyrazami szacunku

Piotr Śliwa Przewodniczący NSZZ Solidarność przy GA ZAP SA.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 15 =