Jak uzyskać uprawnienia dla celów emerytalno-rentowych o nielegalnej działalności opozycyjnej w latach 1956-1989?

sie 10, 2017 | Aktualnosci

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie przepisu art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm.), potwierdza okresy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 i art. 6 ust. 2 pkt 6 “a”, uwzględniane przez organy emerytalno-rentowe, przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości.

Okresem składkowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy, jest świadczenie pracy po 1956 roku na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku.

W myśl art. 7 pkt 4 okres nieskładkowy stanowi fakt niewykonywania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 roku na skutek represji politycznych, nie więcej jednak niż 5 lat.

Powyższe fakty mogą być udowodnione dokumentami lub zeznaniami świadków. Dowodami, potwierdzającymi w sprawie mogą być m.in. świadectwa pracy, umowy o pracę datujące rozpoczęcie pracy, wpisy o zatrudnieniu w dowodzie osobistym (starego typu), legitymacji ubezpieczeniowej gdzie figurują te informacje a także zeznania świadków, którzy znali sytuację wnioskodawcy.

Wnioski i cała treść na 

Oczywiście nasza Komisja służy pomocą.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 1 =