Informacja ze spotkania w Tarnowie

cze 26, 2017 | Aktualnosci, inne

Puławy, 23 czerwca 2017 r.

Informacja ze spotkania organizacji związkowych Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z przedstawicielami Zarządu Grupy Azoty, przewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy Azoty PUŁAWY oraz Prezesem Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY
22 czerwca 2017 roku na nasz wniosek w Tarnowie spotkaliśmy się z przedstawicielami organów statutowych Grupy Azoty. Spotkanie dotyczyło następujących obszarów:
1. Plany dotyczące konsolidacji spółek Grupy Azoty, w m.in. ujednolicenie znaku graficznego (logo) w Grupie
Ustalono, że procesy konsolidacji nie mogą naruszać poczucia utożsamiania się pracowników z poszczególnymi zakładami. Celem konsolidacji było wzmocnienie wszystkich podmiotów tworzących Grupę, a nie słabszych kosztem silniejszych. Wykazano ewidentny brak komunikacji pomiędzy Grupą Azoty a przedstawicielami załogi PUŁAW. Ustalono, że te niedociągnięcia zostaną wyeliminowane w szczególności poprzez przywrócenie prawidłowej komunikacji ze związkami zawodowymi i Radą Pracowników Grupy Azoty PUŁAWY.

2. Zmiany w pionie handlowym PUŁAW
Przedstawiciele organizacji związkowych stanowczo zaprotestowali przeciwko proponowanym przez Zarząd Grupy zmianom w pionie handlowym, stwierdzając, że zarówno charakter zmian, jak i sposób ich wprowadzenia są nie do zaakceptowania. Głównym powodem jest oczywiście pomniejszenie wartości puławskich zakładów, które byłoby naturalną konsekwencją wprowadzonych zmian. Nie zostanie zaakceptowane przejęcie pracowników PUŁAW przez Grupę. Nie ma społecznej akceptacji na likwidację Biura Zakupów (Tradingu). Nie ma zgody na osłabianie firm dystrybucyjnych stanowiących własność PUŁAW.
Ustalono, że projekt restrukturyzacji obszaru handlowego w Grupie Azoty wróci do konsultacji pomiędzy Zarządami Grupy Azoty PUŁAWY i Grupy Azoty. Następnie zostanie skonsultowany ze związkami zawodowymi i Radą Pracowników PUŁAW.
3. Zmiany w statucie Grupy Azoty PUŁAWY
Prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki oraz dyrektor Departamentu Korporacyjnego Nadzoru Właścicielskiego Anna Zarzycka-Rzepecka zapewnili zebranych, że wszelkie znajdujące się w statucie ograniczenia załogi w wyborze swoich przedstawicieli do organów Spółki tj. Rady Nadzorczej i Zarządu zostaną usunięte podczas najbliższego walnego zebrania, czyli 30 czerwca 2017r.
4. Przedstawiciele PUŁAW w Zarządzie Grupy Azoty
Organizacje związkowe zaprezentowały stanowisko, iż oczekują stosowania zasad ładu korporacyjnego opisanych w pkt 6 Umowy o konsolidacji z 14 listopada 2012 r. zawartej pomiędzy Zakładami Azotowymi w Tarnowie – Mościcach S.A. a Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A., dotyczącymi powołania połowy składu Zarządu Grupy spośród pracowników PUŁAW.
W odpowiedzi przedstawiciele Zarządu Grupy Azoty wyrazili pogląd, że Umowa o konsolidacji nie obowiązuje, gdyż została zawarta z naruszeniem prawa. Organizacje związkowe zwrócą się o ekspertyzę prawną w tej sprawie.
5. Plany inwestycyjne w Grupie Azoty PUŁAWY
Strona związkowa wyraziła zaniepokojenie przekazaniem nadzoru nad pionem inwestycji osobie nieposiadającej żadnego doświadczenia w tym obszarze. Zapytaliśmy również o realizację planowanych inwestycji w PUŁAWACH. Według przedstawicieli Grupy Azoty realizacja rozpoczętych i planowanych inwestycji nie jest zagrożona. Wynika to między innymi z faktu nadpłynności finansowej puławskich zakładów.
Po wyczerpaniu agendy spotkania przedstawiciele związków zawodowych stanowczo zaprotestowali przeciwko próbie wdrożenia Jednolitego Regulaminu Zamówień w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty S.A. z dnia 1 czerwca 2017 r. na zasadzie polecenia z Grupy Azoty. Wdrożenie regulaminu w przedstawionej formie może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa zakładów. Uważamy, że wprowadzanie wszelkich aktów normatywnych z poziomu Grupy powinno odbywać się z uwzględnieniem interesów i odrębności każdej ze Spółek                                      Notatkę sporządzili przedstawiciele organizacji
związkowych uczestniczących w spotkaniu

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 8 =