DARIUSZ KAPCIAK – CZYNY NIE OBIETNICE

mar 4, 2019 | Aktualnosci

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Nazywam się Dariusz Kapciak. Kandyduję na funkcję Członka Zarządu Grupy Azoty Puławy
z wyboru Pracowników  z rekomendacji  NSZZ Solidarność.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie –  oraz Akademii Zarządzania i Marketingu. Pracuję w Zakładach Azotowych „Puławy” od 27 lat . Członkiem NSZZ Solidarność jestem od 2000 roku.

Doświadczenie zawodowe, oraz dobra znajomość strategicznego dla „Puław” rynku nawozowego w Polsce są moim  kapitałem zawodowym, który zaangażuję w intensywne działania na rzecz umacniania pozycji Spółki.

Jest bardzo dużo pomysłów, dobrych rozwiązań –  wiele z nich dociera od Państwa – pracowników Zakładów, dlatego uważam, że jest moim obowiązkiem aby o tą relację dbać i ją aktywnie reprezentować.

W tym miejscu  – dziękuję za wszystkie głosy wsparcia, dziękuję za wszystkie sugestie i ciekawe propozycje działań

Trzy kluczowe obszary  wymagają zmian:

 1. Sprawy pracownicze
 2. Inwestycje  – Program Puławy 2030
 3. Funkcja i rola członka zarządu z wyboru pracowników

Sprawy pracownicze

 1. likwidacja dysproporcji płacowych, oraz wprowadzenie nowego, czytelnego
  i uczciwego systemu wynagradzania
  , miesięcznego systemu premiowania
  i regulaminu nagród świątecznych;
 2. wprowadzenie nowych, realnych i prostych kryteriów umożliwiających przeszeregowanie pracowników, odblokowanie możliwości awansu poziomego – tak aby osiągnięcie kolejnej grupy nie graniczyło z cudem jak to jest w chwili obecnej,
 3. Przywrócenie dodatku za pracę w szkodliwych warunkach dla pracowników pakowni;
 4. ustalenie nowych regulacji w zakresie czasu wolnego dla pracowników jednozmianowych;
 5. Stworzenie w środowisku Spółki– indywidualnego programu wsparcia i rozwoju zawodowego dla pracowników – kreowanie nowych liderów, o karierze zawodowej powinny decydować kompetencje, a nie układy i znajomości.

Obszar inwestycji – program „Puławy 2030”

Zorientowanie na przyszłość i aktywność  –  to  plan zawierający wizję  rozwoju i modernizacji „Puław”, to również przestrzeń do wspólnego działania, która może skutkować decyzją
o alokacji środków finansowych i  pokaże siłę intelektualną naszej firmy w Grupie Azoty.

Jego realizacja zapewni wzrost wartości Spółki,  i dodatkowe zyski ze sprzedaży nowych produktów w obszarze nawozów i chemii – poprzez;

 1. Zintegrowany program pro-kosztowy i modernizacyjny  – zmniejszający  koszty energii elektrycznej i emisji CO2 – kierunek na przemysł 4.0.
 2. Modernizacja kwasu azotowego + granulacja mechaniczna – opóźnienia w realizacji projektu  są niekorzystne dla Puław i Grupy, w kontekście realizowanych inwestycji przez konkurencję ( Anwil, Grodno, Eurochem ).

Granulacja mechaniczna to  nie tylko nowoczesna technologia, to również  zabezpieczenie przed regulacjami UE ograniczającymi obrót azotanem amonu o zawartości powyżej 28% N;

To możliwość produkcji całej gamy nowych nawozów  – saletra magnezowa, potasowa, wapniowa  – pozyskanie nowych odbiorców  i kanałów dystrybucji ( ogrodnictwo, sadownictwo )

      3. Budowa Melaminy IV – w technologii wysokociśnieniowej z uwagi na duże koszty funkcjonowania i modernizacji Melaminy I
4. Przerób kaprolaktamu w Puławach na Poliamid lub  KarpolakTON ( mieszanina kapro i nadtlenku wodoru  )  – Powinniśmy
          sprawdzić i może zmodyfikować   ten kierunek niezależnie od wytycznych i obecnej polityki handlowej Grupy ,jako
odpowiedzialni za rozwój Puław.
      5. Budowa własnych kanałów dystrybucji i dalszy rozwój Agrochemu
      6. Stałe umowy serwisowe ze Spółkami – córkami , jako gwarancja bezpiecznej pracy instalacji produkcyjnych.

Członek zarządu z wyboru pracowników

W przypadku wybrania mojej osoby, deklaruję :

 • Cykliczne spotkania z pracownikami , bieżącą informację poprzez radiowęzeł, stronę internetową  w zakresie spraw związanych z pełnioną funkcją ; moim pracodawcą jest załoga;
 • Powołanie stałego zespołu zajmującego się sprawami pracowniczymi
  w tym walką z mobbingiem  , opracowanie i wdrażanie stosownych rozwiązań w  tym zakresie;
 • Współpracę ze wszystkimi związkami, organizacjami – bo wspólne działania dają szansę sukcesu ;
 • aktywne propozycje dla współpracy Azoty – miasto Puławy w obszarze edukacji / zdrowia / sportu;
 • Zaskarżanie niekorzystnych dla ZAP uchwał w trybie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych

NSZZ Solidarność to związek , który aktywnie walczy   w obronie pracowników, zachowanie jednolitości i podmiotowości „Puław”  w Grupie Azoty

Najbliższe lata będą decydować o naszej przyszłości – dziś konsumujemy to –  co wypracowaliśmy wczoraj. Musimy myśleć o następnych pokoleniach.

Tylko dalszy  rozwój i modernizacja  naszych zakładów – są gwarantem bezpiecznej przyszłość dla nas i naszych rodzin. Wiemy jak to zrobić  – silnych „Puław” nie zbudują nam inni, zdecydują czyny, a nie kolejne obietnice.

CZYNY NIE OBIETNICE

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 3 =