Członkowie NSZZ mają ulgę podatkową

sty 10, 2023 | Aktualnosci

Po raz pierwszy dokonując obliczenia należnego podatku dochodowego za poprzedni rok będzie można skorzystać z ulgi podatkowej związanej z przynależnością do związku zawodowego NSZZ Solidarność.

Stało się to faktem, dzięki pracy NSZZ „Solidarność”.

Skorzystać z tej ulgi będą mogli członkowie związku zawodowego, którzy w 2022 r. uzyskali przychody opodatkowane według skali podatkowej (PIT-36, 37) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) oraz oczywiście płacili składkę na rzecz związku.

Maksymalna kwota odliczenia to 500 zł, czyli to, co zapłaciliśmy ponad tę kwotę nie podlega już odliczeniu, a często będzie to kwota niższa niż 500 zł, bo trzeba pamiętać, że w rozliczeniu podatkowym wpisuje się kwotę wydatków faktycznie poniesionych na ten cel, czyli na składki na działalność statutową organizacji związkowej.

Oczywiście obligatoryjne jest posiadanie dowodu wysokości odprowadzonej składki. W przypadku, gdy składki na rzecz związku z wynagrodzenia potrąca pracodawca, to do udowodnienia wysokości kwoty zapłaconych składek wystarczy informacja PIT-11 wystawiona przez płatnika. Informacja o wysokości zapłaconych składek będzie znajdowała się w PIT-11 wersja 29 (obowiązująca od 1 lipca 2022 r.) w części G – tj. informacji o przychodach zwolnionych od podatku oraz pobranych przez płatnika składkach m.in. na rzecz związków zawodowych.

Gdy składkę odprowadza indywidualnie związkowiec, to do skorzystania z ulgi niezbędne będzie posiadanie dowodu wpłaty z wyszczególnioną kwotą wpłaty, danymi wpłacającego i nazwą organizacji związkowej. Dowodów wpłaty nie trzeba dołączać do zeznania podatkowego, ale należy je zachować na wypadek wezwania przez urząd skarbowy do weryfikacji.

Wysokość odprowadzonej składki podlega odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem. Przygotowując zeznanie podatkowe wysokość odprowadzonych składek związkowych należy wpisać w załączniku PIT/O (informacja o odliczeniach od dochodu i podatku) w części B, w punkcie 8. Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych.

Poniżej link (kliknij obrazek) do rządowej stron.

Napis niskie podatki i duża grupa ludzi maszerująca ulicą

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 14 =