Coraz więcej Polaków nie ma pracy

sty 8, 2013 | Z kraju

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec grudnia 2012 roku 13,3 proc. wobec 12,9 proc. na koniec listopada ub. r. – szacuje resort pracy w poniedziałkowym komunikacie. W analogicznym okresie 2011 r. bezrobocie wyniosło 12,5 proc.

– Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2012 r. wyniosła 2 mln 137,6 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca listopada 2012 r. wzrosła o 79,5 tys. osób (o 3,9 proc.). Dla porównania w analogicznym okresie 2011 roku (grudzień – listopad) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 67,7 tys. osób (o 3,5 proc.) – napisano w poniedziałkowym komunikacie resortu.

Dodano, że w analogicznym okresie 2011 roku odnotowano identyczny wzrost, również o 0,4 pkt proc., z poziomu 12,1 proc. w listopadzie do 12,5 proc. w grudniu.

– Wzrost stopy bezrobocia w grudniu 2012 roku, w porównaniu do stanu z końca listopada, wystąpił we wszystkich województwach i zamykał się w przedziale od 0,2 punktu procentowego w województwie mazowieckim do 0,7 punktu procentowego w województwie warmińsko-mazurskim – wskazano.

Resort pracy podał też, że w całym ub.r. liczba bezrobotnych wzrosła o 154,9 tys. osób, tj. o 7,8 proc. “W 2011 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 28 tys. osób (o 1,4 proc.). Zatem w 2012 roku względny wzrost bezrobocia był silniejszy, niż w roku 2011” – podkreślono.

Ministerstwo pracy tłumaczy, że powodem wzrostu bezrobocia w grudniu 2012 r. była m.in. trudna sytuacja gospodarcza w kraju, przejawiająca się m.in. słabnącym tempem wzrostu PKB w kolejnych kwartałach 2012 roku.

Ponadto na bezrobocie wpływ miały powroty do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu; zakończenie umów na czas określony, których pracodawcy nie przedłużali; spadek liczby ofert pracy, jakimi dysponowały urzędy pracy; zakończenie prac sezonowych, przede wszystkim w leśnictwie i ogrodnictwie, ale też w budownictwie.

– Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 36,3 tys. i w porównaniu do listopada 2012 roku spadła o 12,7 tys. (tj. o 26 proc.) – czytamy w komunikacie.

Dodano, że w grudniu 2011 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 35,1 tys. ofert pracy, czyli o 9,9 tys. mniej niż w listopadzie 2011 roku (tj. spadek o 21,9 proc.).

– Spadek liczby wolnych miejsc pracy w grudniu 2012 roku w porównaniu do listopada 2012 roku odnotowano we wszystkich województwach, a oscylował on w granicach od 7,9 proc. w województwie warmińsko-mazurskim (spadek o 0,2 tys. ofert) do 34,9 proc. w województwie dolnośląskim (spadek o 1,5 tys. ofert) – napisano.

W całym 2012 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 787,6 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 44,5 tys. więcej (o 6 proc.) niż w 2011 r.

Źródło. ekonomia24.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 4 =