Acron w ataku na wielką syntezę chemiczną.

cze 12, 2012 | Z kraju

W dniach 30 i 31.05. 2012 odbyła się Sekcja i Sekretariat Przemysłu Chemicznego w Polsce. Jednym z najistotniejszych punktów było ogłoszenie przez rosyjską grupę ACRON wezwania do zakupu akcji ZA Tarnów w celu uzyskania 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Związki zawodowe uważają, że konsolidacja zakładów przemysłu chemicznego przez Z.A Tarnów przy wsparciu Ministerstwa Skarbu Państwa, doprowadziła do stworzenia silnej grupy kapitałowej mogącej skutecznie konkurować na rynku krajowym i europejskim.

Powodzenie tego strategicznego przedsięwzięcia będzie miało wpływ na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw a praktycznie całej chemii.

Zważywszy na to, że Azoty Tarnów znajdują się w fazie organizacji i poszukiwania najlepszych rozwiązań dotyczących zarządzania , wypracowywania strategii na przyszłość oraz, że ten proces ten nie jest zakończony uważamy, że sprzedaż akcji przez MSP i pozostałych akcjonariuszy zgłaszającemu się inwestorowi rosyjskiemu, którego intencje rodzą w naszej ocenie cechy wrogiego przejęcia, stanie się krokiem pochopnym., nie znajdującym racjonalnego uzasadnienia.

Zwracamy również uwagę na fakt, że firma ACRON kupując akcje ZAT SA uzyskuje kontrolę nad pozostałymi zakładami grupy kapitałowej tj. ZA Kędzierzyn Koźle S.A i ZCH Police S.A , za cenę nieadekwatną do jej wartości. Stanowi to poważne zagrożenie dla całego sektora chemicznego, oddziaływujące na całą gospodarkę i grożące poważnym zachwianiem rynku pracy w Polsce.

Intencje i argumenty grupy ACRON zawarte w zawiadomieniu, które wpłynęło do ZAT. S.A 18 br. ( wezwanie zostało ogłoszone 16 maja). są pozorne i nie wzbudzają zaufania związkowców a sposób w jaki grupa ACRON zawiadamiała ma cechy wrogiego przejęcia.

W związkowcach budzą obawy:

Aktywność grupy ACRON na rynkach surowcowo- produktowym i kapitałowym oraz reputacja dumpingowego dostawcy nawozów, co może obniżyć naszą atrakcyjność i wiarygodność w Europie, która jest głównym i najważniejszym rynkiem zbytu.

Wykorzystywania drobnych marek grupy Azoty Tarnów do sprzedaży własnych nawozów przez grupę ACRON.

Możliwość grupy ACRON do sprowadzania swojego gazu ziemnego, która cena może być dowolnie kształtowana w stosunku do cen rynkowych, co może mieć istotny wpływ na obniżenie konkurencyjności  a tym samym wartości całego polskiego przemysłu azotowego jak i największego obecnie dostawy gazu tj. PGNiG realizującego program wydobywania gazu łupkowego.

Możliwość sprowadzania własnego amoniaku przez grupę ACRON co  może spowodować zamknięcie instalacji w zakładach grupy kapitałowej Azoty Tarnów a w konsekwencji redukcją zatrudnienia.

Wobec powyższego Zakładowe Organizacje Związkowe oczekują, że Ministerstwo Skarbu Państwa nie będzie kierować się w swoich decyzjach aktualną ceną giełdową tych firm ani doraźnymi zyskami płynącymi z ACRONU/

Wartość ZAT.SA i pozostałych firm grupy kapitałowej można określić jedynie w dłuższym horyzoncie czasowym. Należy również brać pod uwagę niematerialne wartości, które często są ważniejsze, a które sprowadzają się do rangi i znaczenia tych zakładów dla pracowników i ich rodzin a w szerszej perspektywie regionu i kraju.

PS.

My jako ZA Puławy S.A musimy bardzo uważnie przyglądać się procederowi grupy Tarnów, budzi to w nas pewne obawy perspektywiczne przed nowym właścicielem, który od dłuższego czasu jest zainteresowany sektorem chemicznym w Polsce

AJ

* Grupa ARCON-  rosyjska grupa powiązanych ze sobą firm w branży chemicznej.  Historia jej sięga lat 1961 roku, kiedy to powstała pierwsza z trzech firm spółki firma Acron. W czasach Związku Radzieckiego czołowa firma nawozowa. Po 1991 sprywatyzowana. Produkuje nawozy mineralne na bazie azotu, mocznika. Zatrudnia 13 000 osób.  Produkcja amoniaku i nawozów mineralnych (bez własnego użytku) wyniosła 4,4 mln ton. W 2009 roku skonsolidowane przychody Grupy zgodnie z MSSF były RUB 37,5 mld euro (USA 1,2 miliardów dolarów), a zysk netto wyniósł RUB 7,3 mld zł (USA 228 milionów dolarów).

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 15 =