74 mln zysku Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy w IV kwartale

sie 14, 2014 | Aktualnosci

74 mln zysku uzyskała Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy w IV kwartale roku obrotowego co oznacza 15 % premii dla pracowników naszej spółki.

 

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-304 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-304 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-304 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży3 625 8623 885 955864 700932 264
II. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży658 844874 918157 122209 898
III. Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej246 331453 79058 745108 867
IV. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej209 460385 24849 95292 423
V. Zysk/(strata) netto za okres208 794390 33949 79393 645
VI. Całkowity dochód za okres204 398391 26348 74593 866
VII. Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej207 868390 15249 57393 600
VIII. Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej204 251390 80548 71093 756
IX. Ilość akcji (w szt.)19 115 00019 115 00019 115 00019 115 000
X. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)10,8720,412,594,90
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej311 520461 26974 292110 661
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(251 841)(312 888)(60 059)(75 064)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(253 436)(168 186)(60 440)(40 349)
XIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(193 757)(19 805)(46 207)(4 752)
na 30.06.2014r.na 30.06.2013r.na 30.06.2014r.na 30.06.2013r.
XV. Aktywa trwałe2 064 0821 981 696496 066457 751
XVI. Aktywa obrotowe1 356 5921 460 826326 034337 436
XVII. Aktywa razem3 420 6743 442 522822 100795 187
XVIII. Zobowiązania długoterminowe217 254237 36452 21354 829
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe526 282533 992126 483123 347
XX. Kapitał własny2 677 1382 671 166643 404617 011
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXI. Przychody ze sprzedaży3 397 4623 684 534810 231883 942
XXII. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży611 191809 331145 758194 163
XXIII. Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej252 787454 12260 285108 947
XXIV. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej217 114386 86651 77892 811
XXV. Całkowity dochód za okres214 660392 04351 19294 053
XXVI. Ilość akcji (w szt.)19 115 00019 115 00019 115 00019 115 000
XXVII. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)11,3320,512,704,92
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej312 803434 87674 598104 329
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(285 822)(257 507)(68 163)(61 777)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(200 803)(181 903)(47 888)(43 640)
XXXI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(173 822)(4 534)(41 453)(1 088)
na 30.06.2014r.na 30.06.2013r.na 30.06.2014r.na 30.06.2013r.
XXXII. Aktywa trwałe2 033 0321 903 633488 604439 719
XXXIII. Aktywa obrotowe1 237 0341 338 671297 300309 219
XXXIV. Aktywa razem3 270 0663 242 304785 904748 938
XXXV. Zobowiązania długoterminowe180 445158 06843 36736 512
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe483 456494 317116 190114 182
XXXVII. Kapitał własny2 606 1652 589 919626 347598 244

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 9 =