Szef odwołuje z urlopu musi zwrócić koszty

lip 26, 2012 | Z kraju

Korzystając z okresu wakacyjnego przypominamy i zachęcamy do zapoznania się z tekstem
Pracownikowi przysługuje prawo do corocznej, nieprzerwanej i płatnej przerwy w wykonywaniu pracy, trwającej co najmniej dwa tygodnie.

Odwołać czy nie odwołać

Wakacyjny nastój może zostać przerwany nagłym telefonem szefa, który poleca jak najszybszy powrót do pracy. Ale czy ma do tego prawo? W myśl art. 167 § 1 Kodeksu pracy (zwanego dalej kp), pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania wypoczynku. Można do nich zaliczyć np. nagłą awarię urządzeń w dziale pracownika, chorobę jego zmiennika powodującą wstrzymanie produkcji, konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji spowodowanej włamaniem, itd. To do pracodawcy należy ocena sytuacji i ustalenie, czy obecność przebywającego na wczasach pracownika jest niezbędna do zapewnienia prawidłowej organizacji procesu pracy.

Na pewno poradzą sobie beze mnie…

Odwołanie z urlopu ma charakter polecenia służbowego i jest niestety dla pracownika wiążące. Biorąc pod uwagę szczególne okoliczności odwołania, tego rodzaju decyzja pracodawcy nie wymaga zachowania formy pisemnej. Każdy w takiej sytuacji powinien natychmiast podjąć wszelkie działania, aby przyspieszyć swój powrót do pracy, zgłosić się do szefa i pozostać w jego dyspozycji. Przeciwstawienie się temu poleceniu może spowodować nałożenie na pracownika kary porządkowej, a nawet doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Co z kosztami wyjazdu?

Zgodnie z art. 167 § 2 kp, pracodawca ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem z urlopu. Chodzi tu o zwrot wydatków tj. zakwaterowanie, wykupienie wycieczek, podróż powrotna. Koszty te obejmują również wydatki poniesione z tytułu powrotu z wypoczynku rodziny pracownika. Obowiązek udowodnienia wysokości poniesionych kosztów spoczywa na pracowniku. Pracodawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów za utracone korzyści pracownika, np. wynagrodzenia za pracę, której by się podjął, gdyby nie został odwołany z urlopu. Dopiero w razie niezgodnego z prawem odwołania z urlopu, np. po powrocie pracownika z wczasów okazuje się, że jego obecność nie była konieczna, zatrudniający ponosi odpowiedzialność także za wspomniane wyżej utracone korzyści pracownika (art. 361 § 2 i art. 471 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kp).

Co dalej z urlopem

Pomimo odwołania pracownika z urlopu, pula urlopowa, którą dysponuje ulega proporcjonalnie zmniejszeniu. Może więc on po ustaniu okoliczności uzasadniających odwołanie z urlopu kontynuować przerwany wypoczynek lub przesunąć na swój wniosek termin urlopu w trybie art. 162 kp.

Agata Zawadzka

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 9 =