STATUT NSZZ SOLIDARNOŚĆ

USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

 

Komisja  Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ZA Puławy S.A.  informuje swoich członków o wysokości wypłacanych zasiłków statutowych.

Ustala się następujące zasady :   

  • zasiłek z tytułu urodzin dziecka  300,- zł.     – wypłaca się obojgu rodzicom   wypłaca się na każde urodzone dziecko oddzielnie     – wypłaca się również na dziecko urodzone martwo   wypłaca się matce samotnej zwiększony o 100 %   
  • zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny   250,- zł.    – wypłaca się wszystkim członkom Związku w przypadku :    zgonu współmałżonka , rodziców , teściów , dzieci na utrzymaniu    oraz osoby na wyłącznym utrzymaniu  wypłaca się również jednemu z rodziców na dziecko martwo urodzone
  • zasiłek z tytułu zgonu członka Związku  500,- zł.     – wypłaca się tylko jeden zasiłek dla osoby , która może udokumentować   fakt pokrycia kosztów pogrzebu . Wypłaty dokonuje KM do której należał zmarły członek NSZZ ,, S”                                                                                                                                
  • Odprawa emerytalno – rentowa 150,- zł.

 Z a s a d y  o g ó l n e

Do uzyskania prawa do zasiłku obowiązuje staż związkowy 6 miesięcy
/ nie dotyczy podejmujących pracę po raz pierwszy /

Obowiązuje przedłożenie aktu urodzenia lub zgonu , a także dokumentów
określających stopień pokrewieństwa .

Obowiązuje zgłoszenie żądania wypłaty zasiłku w terminie do 6 miesięcy
od  daty urodzin lub zgonu .

We wszystkich przypadkach nieuregulowanych niniejszymi zasadami KM ma prawo  podejmowania decyzji indywidualnie.

WNIOSEK O ZASIŁEK