Dokumenty w sprawie wyborów Społecznych Inspektorów Pracy

sty 9, 2015 | Z zakładu

W załączeniu Regulamin wyborów SIP-ów, a także Regulamin Zakładowej Komisji Wyborczej powołanej do wyboru Społecznych Inspektorów Pracy.

Regulamin wyboru Społecznych Inspektorów Pracy

w Grupie Azoty Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A.

Na podstawie Ustawy z dnia 24 czerwca 1983r. o społecznej inspekcji pracy, niżej podpisane organizacje związkowe postanawiają co następuje:

Art. 1

Społecznym Inspektorem Pracy może być pracownik Grupy Azoty Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A. który jest członkiem związku zawodowego, oraz ten który nie zajmuje stanowiska członka Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A. lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego Zarządowi Grupa Azoty Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A.

Art. 2

Społeczny Inspektor Pracy powinien posiadać niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania społecznej inspekcji pracy. Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy powinien posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy w branży chemicznej i co najmniej dwuletni staż pracy w Grupie Azoty PUŁAWY, a Oddziałowy lub Grupowy Społeczny Inspektor pracy – co najmniej dwu letni staż pracy w branży chemicznej i co najmniej jeden rok pracy w Grupie Azoty PUŁAWY

Art. 3

 1. Społecznych Inspektorów Pracy wybiera się na okres 4 lat.
 2. Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy wybiera zebranie Oddziałowych i Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy.
 3. Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy wybiera zebranie Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy.
 4. Wybory Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy przeprowadza Okręgowa Komisja Wyborcza w poszczególnych okręgach wyborczych wg. podziału przedstawionego w załączniku nr 1 Regulaminu Zakładowej Komisji Wyborczej w wyborach powszechnych i tajnych.
 5. Regulamin Zakładowej Komisji Wyborczej przyjmują i zatwierdzają organizacje związkowe.
 6. Każda organizacja związkowa może Uchwałą odwołać oraz powołać nowego przedstawiciela swojego związku w Zakładowej Komisji Wyborczej.

Art. 4

 1. W celu przeprowadzenia wyborów zakładowe organizacje związkowe powołują Zakładową Komisję Wyborczą.

 2. W skład Zakładowej Komisji Wyborczej wchodzi po 2 przedstawicieli związkowych organizacji reprezentatywnych i po 1 przedstawicielu pozostałych organizacji związkowych, wskazanych przez zakładowe organizacje związkowe.

 3. Zakładowa Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie prezydium, które składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

 4. Zakładowa Komisja Wyborcza podczas trwania całej kadencji zbiera się w każdym przypadku wymagającym jej postanowień dotyczących odwołania społecznego inspektora pracy, wyborów uzupełniających i postanowień wynikających z Regulaminu pracy Zakładowej Komisji Wyborczej.

Art. 5

Do zadań Zakładowej Komisji Wyborczej należy:

 1. Ustalenie terminów zebrań załogowych w poszczególnych okręgach wyborczych,

 2. Powiadomienie Pracodawcy o terminach zebrań w poszczególnych okręgach wyborczych,

 3. Ustalenie z Pracodawcą miejsc odbywania zebrań wyborczych,

 4. Powiadomienie pracowników z odpowiednim wyprzedzeniem o miejscach i terminach zebrań,

 5. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji w celu przeprowadzenia wyborów, a w szczególności:

 1. regulaminu zgłaszania kandydatów na Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy,

 2. listy obecności,

 3. protokołu z przebiegu głosowania,

 4. wzoru pism, kart zgłoszenia kandydatów, kart głosowania.

 1. Nadzór nad pracami Okręgowych Komisji Wyborczych.

 2. W okręgach wyborczych, w których wybiera się co najmniej dwóch Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy, zorganizowanie zebrań Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy w celu wybrania Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy.

 3. Sporządzenie dokumentacji z wyboru Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy.

 4. Przeprowadzenie wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.

Art. 6

Wybory Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy.

 1. Zebranie załogowe w danym okręgu wyborczym prowadzi wyznaczony członek Zakładowej Komisji Wyborczej.

 2. Pracownicy uczestniczący w zebraniu winni wpisać się na listę obecności.

 3. Na zebraniu wybierana jest Okręgowa Komisja Wyborcza.

 4. Kandydatów na Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy mają prawo zgłaszać pracownicy komórek organizacyjnych z danego okręgu.

 5. Prawo zgłaszania kandydatów mają zakładowe organizacje związkowe.

 6. W macierzystych okręgach wyborczych mogą kandydować osoby, które sprawują funkcje na zasadzie oddelegowania w zakładowych związkach zawodowych i Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.

 7. Kandydatem może zostać osoba zgłoszona na piśmie wg wzoru opracowanego przez Zakładową Komisję Wyborczą.

 8. Ilość kandydatów jest nieograniczona.

 9. Kandydat na Grupowego Społecznego Inspektora Pracy musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie.

 10. W przypadku nie wyrażenia zgody jest skreślany z listy kandydatów bez głosowania.

 11. Okręgowa Komisja Wyborcza sporządza w porządku alfabetycznym listę kandydatów na Grupowego Społecznego Inspektora Pracy.

 12. Głosowanie przeprowadza Okręgowa Komisja Wyborcza i obejmuje zasięgiem wszystkie wydziały i brygady w okręgu.

 13. W głosowaniu tajnym każdy uprawniony głosuje tylko raz na wybranego przez siebie kandydata. Głos jest ważny gdy na karcie do głosowania pozostaje wskazany znakiem X jeden kandydat.

 14. Grupowym Społecznym Inspektorem Pracy zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej największej liczby głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania z udziałem w/w. kandydatów.

 1. Wybory są ważne niezależnie od liczby pracowników biorących udział w głosowaniu.

 2. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół, który podpisują członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej oraz członek Zakładowej Komisji Wyborczej.

Art. 7

Wybory Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy

 1. W okręgach w których wybrano minimum 2 Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy organizuje się wybory Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy.

 2. Wybory Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy organizuje Zakładowa Komisja Wyborcza po skutecznym powiadomieniu wszystkich Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy i przy obecności co najmniej 2/3 obecnych GSIP.

 3. Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy wybierają spośród siebie w głosowaniu tajnym Grupowi Społeczni Inspektorzy Pracy w obecności wyznaczonego członka (członków) Zakładowej Komisji Wyborczej.

 4. Z wyboru Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy sporządza się protokół, który podpisują wszyscy Grupowi Społeczni Inspektorzy Pracy biorący udział w wyborach oraz prowadzący zebranie członek Zakładowej Komisji Wyborczej.

 5. W miejsce Grupowego Społecznego Inspektora Pracy wybranego na Oddziałowego lub Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, funkcję Grupowego obejmuje kandydat, który w wyborach otrzymał kolejną, największą liczbę głosów.

 6. W przypadku gdy to jest niemożliwe Zakładowa Komisja Wyborcza organizuje powtórne wybory w danym Okręgu Wyborczym.

Art. 8

Wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.

 1. Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy wybierają spośród siebie Grupowi i Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy.

 2. Wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy organizuje Zakładowa Komisja Wyborcza, która w tym celu:

 1. ustala termin i miejsce zebrania,

 2. skutecznie powiadamia Grupowych i Oddziałowych Społecznych Inspektorów pracy o wyborach,

 3. przygotowuje odpowiednie dokumenty,

 4. wyznacza spośród siebie osobę (osoby), które przeprowadzą wybory.

 1. Zakładowa Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów i następnie przeprowadza wybory.

 2. Kandydatów na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy zgłaszają na zebraniu wyborczym wcześniej wybrani Grupowi i Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy i organizacje związkowe.

 3. Głosowanie jest tajne.

 4. Po zakończeniu zgłoszeń Zakładowa Komisja Wyborcza przygotowuje karty do głosowania, przeprowadza wybory, oblicza głosy i sporządza protokół z głosowania.

 5. Rozstrzygniecie głosowania zapada zwykłą większością głosów.

 6. Głosowanie jest ważne jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 50% wybranych Grupowych i Oddziałowych (łącznie) Społecznych Inspektorów Pracy.

 7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej największej liczby głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania z udziałem w/w. kandydatów.

Art. 9

 1. Mandat wybranego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy przejmuje kandydat, który w wyborach Grupowych lub Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy otrzymał największą ilość głosów.

 2. Gdy jest to niemożliwe Zakładowa Komisja Wyborcza przeprowadza powtórne wybory Grupowego lub Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy na zasadach określonych w Art. 6 i Art. 7.

Art. 10

Odwołanie Społecznych Inspektorów Pracy:

 1. Społecznych Inspektorów Pracy odwołują pracownicy Grupy Azoty Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A.

 1. Grupowych i Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy ? pracownicy okręgu w którym był wybierany,

 2. Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy ? pracownicy Grupy Azoty Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A.

 1. Odwołanie następuje na wniosek:

 1. w przypadku Grupowego lub Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy ? co najmniej 20% pracowników z danego okręgu wyborczego,

 2. Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy ? co najmniej 20% pracowników Grupa Azoty Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A.

 3. We wszystkich w/w przypadkach wniosek o odwołanie mogą składać zakładowe organizacje związkowe.

 4. W każdym w/w przypadku Zakładowa Komisja Wyborcza przeprowadza procedurę odwołania i wyborów uzupełniających.

 1. Grupowy lub Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy przestaje pełnić swoją funkcję również w przypadku zrzeczenia się funkcji, ustania stosunku pracy lub zmiany miejsca wykonywanej pracy.

 2. Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy przestaje pełnić swoją funkcję również w przypadku zrzeczenia się funkcji, ustania stosunku pracy. W wypadkach, o których mowa wyżej, przeprowadza się wybory uzupełniające.

Art. 11

Postanowienia końcowe

 1. Prawo do wykładni niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie zakładowym organizacjom związkowym.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie zakładowe organizacje związkowe.

 3. Wybory zarządza się w terminie 30 dni od wejścia w życie Regulaminu wyboru SIP i na 30 dni przed zakończeniem kadencji.

 4. Kadencja Zakładowej Komisji Wyborczej pokrywa się z kadencją ZSIP.

 5. Podczas kadencji nieobecnych członków Zakładowej Komisji Wyborczej uzupełniają odpowiednie organizacje związkowe.

REGULAMIN

Zakładowej Komisji Wyborczej

w wyborach Społecznych Inspektorów Pracy

w Grupie Azoty Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A.

Art. 1

 1. W celu przeprowadzenia wyborów Społecznych Inspektorów Pracy, zakładowe organizacje związkowe powołują Zakładową Komisję Wyborczą.
 2. W skład Zakładowej Komisji Wyborczej wchodzi po 2 przedstawicieli związkowych organizacji reprezentatywnych i po 1 przedstawicielu pozostałych organizacji związkowych, wskazanych Uchwałami przez te zakładowe organizacje związkowe.
 3. Zakładowa Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie prezydium, które składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 4. Zakładowa Komisja Wyborcza podczas trwania całej 4 letniej kadencji zbiera się w każdym przypadku wymagającym jej postanowień.
 5. Zebranie Zakładowej Komisji Wyborczej zwołuje przewodniczący.
 6. Każda organizacja związkowa może Uchwałą odwołać oraz powołać nowego przedstawiciela swojego związku w Zakładowej Komisji Wyborczej.
 7. Decyzje Zakładowej Komisji Wyborczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy udziale minimum 50% składu ZKW.

Art.2

Do zadań Zakładowej Komisji Wyborczej należy:

 

 1. Przeprowadzenie wyborów Grupowych SIP, Oddziałowych SIP oraz Zakładowego SIP.
 2. Ustalenie terminów zebrań załogowych w poszczególnych okręgach wyborczych,
 3. Powiadomienie Pracodawcy o terminach zebrań w poszczególnych okręgach wyborczych,
 4. Ustalenie z Pracodawcą miejsc odbywania zebrań wyborczych,
 5. Powiadomienie pracowników z odpowiednim wyprzedzeniem o miejscach i terminach zebrań,
 6. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji w celu przeprowadzenia wyborów, a w szczególności:
 1. regulaminu zgłaszania kandydatów na Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy,
 2. listy obecności,
 3. protokołu z przebiegu głosowania,
 4. wzoru pism, kart zgłoszenia kandydatów, kart głosowania.
 1. Nadzór nad pracami Okręgowych Komisji Wyborczych, które wybierane są na zebraniach załogowych.
 2. Zorganizowanie zebrań Grupowych SIP w celu wybrania Oddziałowego SIP w okręgach wyborczych, w których wybranych zostało co najmniej dwóch Grupowych SIP.
 3. Sporządzenie dokumentacji z wyboru Grupowych SIP, Oddziałowych SIP oraz Zakładowego SIP.

 

Art.3

Wybory Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy.

 1. Wybory Grupowych SIP przeprowadza w danym okręgu wyborczym Okręgowa Komisja Wyborcza według zasad ustanowionych przez Zakładową Komisję Wyborczą.
 2. Wybory Grupowych SIP przeprowadza się w okręgach wyborczych według podziału przedstawionego w Załączniku nr 1.
 3. Zebranie załogowe w danym okręgu wyborczym prowadzi wyznaczony członek Zakładowej Komisji Wyborczej.
 4. Pracownicy uczestniczący w zebraniu winni wpisać się na listę obecności.
 5. Na zebraniu wybierana jest Okręgowa Komisja Wyborcza.
 6. W skład Okręgowej Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić pracownicy będący kandydatami w wyborach Grupowego SIP.
 7. Kandydatów na Grupowych SIP maja prawo zgłaszać pracownicy komórek organizacyjnych z danego okręgu uczestniczący w zebraniu załogowym.
 8. Prawo zgłaszania kandydatów na Grupowych SIP w danym okręgu wyborczym mają również zakładowe organizacje związkowe.
 9. W macierzystych okręgach wyborczych mogą kandydować osoby, które sprawują funkcje na zasadzie oddelegowania w zakładowych związkach zawodowych i Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.
 10. Kandydatem może zostać osoba zgłoszona na piśmie wg. wzoru opracowanego przez Zakładową Komisję Wyborczą.
 11. Ilość kandydatów jest nieograniczona.
 12. Kandydat na Grupowego SIP musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie.
 13. Okręgowa Komisja Wyborcza sporządza w porządku alfabetycznym listę kandydatów na Grupowego SIP.
 14. Głosowanie przeprowadza Okręgowa Komisja Wyborcza i obejmuje zasięgiem wszystkie wydziały i brygady w okręgu wyborczym.
 15. W głosowaniu tajnym każdy uprawniony głosuje tylko raz na wybranego przez siebie kandydata. Głos jest ważny gdy na karcie do głosowania pozostaje wskazany znakiem X jeden kandydat.
 16. Grupowym SIP zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej największej liczby głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania z udziałem w/w. kandydatów.
 17. Wybory są ważne niezależnie od liczby pracowników biorących udział w głosowaniu.
 18. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół, który podpisują członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej oraz członek Zakładowej Komisji Wyborczej.

 

Art. 4

Wybory Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy

 1. W okręgach w których wybrano minimum 2 grupowych społecznych inspektorów pracy organizuje się wybory Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy.
 2. Wybory OSIP organizuje Zakładowa Komisja Wyborcza po skutecznym powiadomieniu wszystkich grupowych społecznych inspektorów pracy i przy obecności co najmniej 2/3 obecnych GSIP.
 3. Oddziałowych społecznych inspektorów pracy wybierają spośród siebie GSIP w sposób tajny, w obecności wyznaczonego członka (członków) Zakładowej Komisji Wyborczej.
 4. Z wyboru OSIP sporządza się protokół, który podpisują wszyscy GSIP biorący udział w wyborach oraz prowadzący zebranie członek Zakładowej Komisji Wyborczej.
 5. Rozstrzygnięcie wyniku wyborów OSIP zapada zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 wybranych GSIP.
 6. W miejsce GSIP wybranego na Oddziałowego lub Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, funkcję Grupowego SIP obejmuje kandydat, który w wyborach otrzymał kolejną, największą liczbę głosów.
 7. W przypadku gdy to jest niemożliwe Zakładowa Komisja Wyborcza organizuje powtórne wybory w danym Okręgu Wyborczym.

 

 Art. 5

Wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.

 1. Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy wybierają spośród siebie Grupowi i Oddziałowi Inspektorzy Pracy.
 2. Wybory ZSIP organizuje Zakładowa Komisja Wyborcza, która w tym celu:
 1. ustala termin i miejsce zebrania,
 2. skutecznie powiadamia Grupowych i Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy o wyborach,
 3. przygotowuje odpowiednie dokumenty,
 4. wyznacza spośród siebie osobę (osoby), które przeprowadzą wybory.
 1. ZKW przyjmuje zgłoszenia kandydatów i następnie przeprowadza wybory.
 2. Kandydatów na ZSIP zgłaszają na zebraniu wyborczym wcześniej wybrani Grupowi i Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy oraz organizacje związkowe spośród wybranych uprzednio GSIP i OSIP.
 3. Głosowanie jest tajne.
 4. Po zakończeniu zgłoszeń ZKW przygotowuje karty do głosowania, przeprowadza wybory, oblicza głosy i sporządza protokół z głosowania.
 5. Rozstrzygniecie głosowania zapada zwykłą większością głosów.
 6. Głosowanie jest ważne jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 50% wybranych Grupowych i Oddziałowych (łącznie) Społecznych Inspektorów Pracy.
 7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej największej liczby głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania z udziałem w/w. kandydatów.
 8. Mandat Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy otrzymuje kandydat, który w wyborach otrzymał największą ilość głosów.

Art. 6

Postanowienia końcowe.

 1. W przypadku właściwego wniosku o odwołanie, zrzeczenia się funkcji, ustania stosunku pracy, zmiany miejsca wykonywanej pracy Grupowego, Oddziałowego lub Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, co określono w Art.10 Regulaminu wyboru Społecznych Inspektorów Pracy, Zakładowa Komisja Wyborcza przeprowadza procedurę odwołania i wyborów uzupełniających.
 2. Prawo do wykładni i interpretacji niniejszego regulaminu i Regulaminu wyboru Społecznych Inspektorów Pracy przysługuje wyłącznie zakładowym organizacjom związkowym.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 2 =