Obradująca wczoraj w Bielsku-Białej do późnych godzin wieczornych Komisja Krajowa zdecydowała o swoich działaniach.

NSZZ ?Solidarność? żąda od koalicji PO-PSL wycofania się z planów nowelizacji kodeksu pracy dotyczących uelastycznienia czasu pracy oraz realizacji następujących postulatów:

Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługującym pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze,

Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych

Zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy

Stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego,

Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ ?Solidarność?

Stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.

Związkowcy oczekują od rządu przedstawienia harmonogramu realizacji swoich postulatów do dnia 17 kwietnia 2013 r. w przeciwnym razie zorganizują ogólnopolską, narodową manifestację protestu. Manifestacja taka zostanie przeprowadzona do końca września.

Obradująca w Bielsku-Białej Komisja Krajowa zobowiązała również wszystkie struktury Związku do przeprowadzenia referendum w sprawie udziału w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej do strajku włącznie.