ZAWIADOMIENIE

W związku z zakończeniem roku obrotowego trwającego od 15 lipca 2010 r.

do 31 grudnia 2011 r. Zarząd Spółki Pracowniczej ?Chemia ? Puławy? Sp. z o.o.
(na podstawie § 14 ust. 2 Umowy Spółki) zaprasza wspólników na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 28 czerwca 2012 r. o godzinie 17:00 ? I termin,
o godz. 17:30 – II termin

Miejsce Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:

sala wykładowa (aula) Państwowego Instytutu WeterynariiPaństwowy Instytut Badawczy Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego: ul. Aleja Partyzantów 57, PUŁAWY

 

Planowany porządek obrad:

  1. Rozpoczęcie obrad  w I terminie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. W przypadku braku kworum w I terminie otwarcie zebrania w II terminie.
  4. Wybór Przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz Komisji skrutacyjnej.
  5. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności wraz z przedstawieniem sprawozdania finansowego.
  6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Głosowanie:

a) udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,

b) udzielenie absolutorium poszczególnym członkom RN.

  1. Przedstawienie przez Zarząd projektów uchwał zmieniających umowę Spółki wraz z uzasadnieniem;  głosowanie w przedmiotowej sprawie.
  2. Sprawy bieżące
  3. Zakończenie obrad.

Informujemy, że sprawozdanie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe będzie dostępne dla wspólników w siedzibie Spółki od 26 czerwca 2012 r.

Zarząd Spółki