88,6 tys. wykroczeń łącznie przeciwko prawom pracownika ujawnili w toku kontroli inspektorzy PIP. W związku z tym nałożyli na sprawców wykroczeń 18954 grzywny w drodze mandatów karnych (w 2012 r. ? 18 906), w 3767 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu (w 2012 r. ? 3843), a w 16115 ? zastosowali środki oddziaływania wychowawczego (w 2012 r. ? 15 261).

Ujawnione wykroczenia polegały najczęściej na naruszaniu przepisów dot. przygotowania pracowników do pracy (26 proc.) oraz wynagrodzenia za pracę i innych należności ze stosunku pracy (18 proc.).

Do końca kwietnia br. sądy ? rozpatrując wnioski skierowane w 2013 r. przez inspektorów PIP ? ukarały 3414 sprawców wykroczeń karą grzywny, a 64 ? karą nagany. W 50 przypadkach sądy, uznając sprawców winnymi popełnienia zarzucanych im czynów, odstąpiły od wymierzenia kary, a 52 osoby uniewinniły.

Łączna kwota orzeczonych przez sądy grzywien wyniosła ponad 7,4 mln zł, natomiast łączna kwota grzywien nałożonych przez inspektorów pracy w drodze mandatów karnych ? ponad 22,5 mln zł (średnia kwota grzywny orzeczonej przez sąd wyniosła więc 2180 zł, a nałożonej przez inspektora pracy w drodze mandatu ? 1186 zł).

 

Źródło. solidarnosc.org.pl