W Płocku trwa Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ “Solidarność”. Pierwszego dnia obrad we czwartek 24.11. około godz. 11 delegatów odwiedzą najwyższe władze państwowe – Prezydent RP i Premier RP. Po wystąpieniach zaproszonych gości, prezydent Andrzej Duda wręczy najbardziej zasłużonym członkom Związku odznaczenia Złoty Krzyż za Zasługi oraz Krzyż Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
Około godz.12.30 odbędzie się panel dyskusyjny przygotowany przez ekspertów KK: “Kodyfikacja prawa pracy szansą na rozwój dialogu społecznego”.
W godzinach popołudniowych i drugiego dnia obrad delegaci zostaną zapoznani z pracami Komisji Krajowej, a także zajmą się sprawami wewnątrznymi Związku, m.in. zmianami w Statucie “Solidarności”. Zostaną również podjęte decyzje w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ “Solidarność”.
Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą w „Solidarności”. Obecnie liczy 325 delegatów. Stanowią go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów.  Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w tym regionie. Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący: zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Źródło. tysol.pl