NSZZ ?Solidarność? postanawia złożyć skargę na Rzeczpospolitą Polską do Komisji Europejskiej w sprawie niewłaściwej implementacji norm europejskiego prawa pracy w kontekście umów na czas określony. Chodzi o dyrektywę 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz. Urz. UE L 99 z 10.07.1999 r.).

?Solidarność? uważa, że Polska nie zapobiega nadużyciom wynikającym z wykorzystywania kolejnych umów na czas określony, wyłącza pozostałe umowy terminowe, stosuje zbyt krótki czas pomiędzy jedną a drugą umową oraz dopuszcza do wielokrotnego zawierania takich umów dla wykonania prac o charakterze cyklicznym.
Komisja Europejska jest instytucją odpowiedzialną za kontrolę państw członkowskich Unii w zakresie realizacji przepisów prawa wspólnotowego. Jeżeli stwierdzone zostaje naruszenie KE przedstawia zarzuty formalne, do których państwo musi si