Podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia jest zgodne z konstytucją – uznał w dziś niejednogłośnie Trybunał Konstytucyjny. Sześciu z piętnastu sędziów było innego zdania. Natomiast jeśli chodzi o zróżnicowanie praw kobiet i mężczyzn przy emeryturach częściowych – jest to niekonstytucyjne – uznał również niejednogłośnie Trybunał.

Pełny skład TK – przy sześciu zdaniach odrębnych co do różnych punktów wyroku – uznał, że zaskarżone przez NSZZ “Solidarność”, posłów PiS i OPZZ przepisy o podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat są zgodne z konstytucją i konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w maju 2012 r. Przed zmianami kobiety miało prawo do emerytury po osiągnięciu 60. roku życia, a mężczyźni – 65 lat. Od 2013 r. zgodnie z zaskarżoną ustawą wiek emerytalny wzrasta co kwartał o miesiąc – dla mężczyzn będzie wynosił 67 lat w 2020 r., a dla kobiet – w 2040 r. Ustawa pozwala też przejść wcześniej na częściową, 50-proc. emeryturę. Dla kobiet jest to wiek 62 lat, dla mężczyzn 65 lat – i to jest niekonstytucyjne.

Jak mówiła sędzia sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz w uzasadnieniu wyroku, świadczenie emerytalne zależy od określonego wieku, którego konstytucja nie określa, pozostawiając to ustawodawcy.

Ustalając górną granicę tego wieku, ustawodawca musi uwzględniać zdolność do pracy w “typowych sytuacjach” – dodała. W tej sprawie dopełnił on tego wymogu – podkreśliła sędzia.

Autorzy skarg zarzucili przepisom m.in. naruszenie zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, sprawiedliwości społecznej, ochrony praw nabytych. W ocenie skarżących przepisy są też niejasne, podważają ich zgodność w zakresie podwyższenia wieku emerytalnego z ratyfikowaną przez Polskę konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy, dot. minimalnych norm zabezpieczenia społecznego.