Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wzrosło w listopadzie o 4 procent rok do roku i wyniosło 4 tys. 329,71 zł – podał GUS. Wzrosły płace w większości branż, nieco spadły w górnictwie – do kwoty 8 tys. 243,63 zł.
W listopadzie br. wzrost przeciętnych miesięcznych nominalnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był szybszy niż przed miesiącem. Przy cenach konsumpcyjnych kształtujących się podobnie jak przed rokiem, wzrost siły nabywczej płac umocnił się. Utrzymał się niewielki wzrost nominalnych i realnych emerytur i rent brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych oraz rolników indywidualnych” – podał GUS
Zgodnie z danymi GUS przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie br. wyniosło 4 tys. 329,71 zł i było o 4 proc. wyższe niż przed rokiem (w listopadzie ub. roku wzrost wyniósł również 4 proc.), podczas gdy w październiku br. wzrost wyniósł 3,6 proc.
 
Źródło. solidarnosc.org.pl