Obradujące w Warszawie prezydium KK NSZZ „Solidarność” zarekomendowało prowadzenie dalszych prac nad projektem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt przedstawiony w chwili obecnej nie uzyskał pozytywnej opinii Związku.

„Solidarność” gorąco popiera eliminowanie nierównych obciążeń podatkowych, które w większym stopniu dotykają małych i średnich przedsiębiorców zajmujących się handlem detalicznym  oraz przeciwdziałanie ekspansji zagranicznych sieci handlowych kosztem rodzimego handlu detalicznego. Jednak w ocenie Związku  projekt nie odzwierciedla tych celów.

Prezydium KK proponuje odstąpienie od wyższego opodatkowania sprzedaży w soboty i niedziele. Zastosowanie w tym wypadku jedynie kryterium uzyskania większych wpływów nie jest do zaakceptowania. Opodatkowanie sprzedaży w weekendy wyższą stawką w praktyce spowodować może, że przede wszystkim polskie firmy handlowe po przekroczeniu sprzedaży rzędu 1.500.000 zł, ze względu na słabą rentowność wynoszącą od 0,0 do 1,5 %, nie byłyby w stanie ze względów ekonomicznych zapłacić kwoty podatku.

Jednocześnie “Solidarność” zwraca uwagę, że od lat dąży do wprowadzenia całkowitego zakazu handlu w niedziele i święta.

Proponowane zapisy ustawy najbardziej dotkną polskie duże i średnie podmioty handlowe w tym spółdzielnie spożywców, które ze względu na obroty miesięczne powyżej 1.500.000 zł kwalifikują się do zapłacenia dodatkowego podatku, którego nie będą w stanie udźwignąć. Również  sieci działające na zasadzie franczyzodawcy i franczyzobiorcy zostaną dotknięte dużą skalą podatku, poprzez wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności podatkowej.

Związek proponuje również rozważenie propozycji wprowadzenia progresywnego podatku obrotowego od sprzedaży.

www.solidarnosc.org.pl