Zarządy Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. i Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A., w obecności Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego, zawarły porozumienie określające zasady współpracy oraz prowadzenia negocjacji, których celem jest podpisanie Umowy o Konsolidacji. Porozumienie, to kolejny krok na drodze budowy wiodącej grupy chemicznej w regionie i jednego z głównych producentów nawozów w Europie. Strony uzgodniły, że nazwa grupy kapitałowej po zakończeniu transakcji będzie brzmiała Grupa Azoty. Sektor chemiczno-nawozowy stanowi jeden z kluczowych sektorów gospodarki, a jego właściwe funkcjonowanie i rozwój mają istotne znaczenie dla kondycji i innowacyjności całej polskiej gospodarki. Azoty Tarnów oraz ZA Puławy są liderami polskiego sektora chemiczno-nawozowego i stanowią naturalne ośrodki integracji tego sektora. Powiększona grupa zorientowana będzie na budowę wartości dla swoich klientów oraz na wzrost wartości dla akcjonariuszy.

W ramach prowadzonych negocjacji strony przeprowadzą wzajemny przegląd i analizę struktur organizacyjnych spółek wchodzących w skład obu grup kapitałowych. Celem tych działań będzie w szczególności:
? zidentyfikowanie i maksymalne wykorzystanie synergii występujących między ZA Puławy a Azotami Tarnów (i wchodzącymi w skład grupy Azotów Tarnów ZCh ?Police? S.A. i ZAK S.A.), zwiększenie efektywności wykorzystania ich zasobów oraz wypracowanie najbardziej efektywnych form zarządzania wszystkimi spółkami Grupy Azoty;
? zorientowanie Grupy Azoty na budowę wartości dla swoich klientów oraz wzrost wartości dla akcjonariuszy.

W pierwszym etapie dotyczyć to będzie głównie zasad ładu korporacyjnego oraz kontynuacji uruchomionych projektów inwestycyjnych, w tym także energetycznych, a w drugim etapie, po dokonaniu transakcji emisji i zamiany akcji – wykorzystania synergii występujących między ZA Puławy a Azotami Tarnów wraz z wchodzącymi w skład grupy Azotów Tarnów ZCh ?Police? i ZAK S.A., tak aby wypracować wspólną strategię. Celem będzie zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz wypracowanie najbardziej skutecznych form zarządzania wszystkimi spółkami Grupy Azoty.

Zgodnie z porozumieniem docelowa struktura organizacyjna Grupy Azoty umożliwi skoncentrowanie aktywów spółek wchodzących w jej skład oraz zapewni funkcjonalną segmentację obszarów biznesowych w centrach zarządzania z uwzględnieniem doświadczenia, wiedzy, rozwoju technologicznego i pozycji rynkowej każdej ze stron w odniesieniu do poszczególnych obszarów biznesowych. W efekcie powstanie silna organizacja, która będzie w stanie maksymalizować korzyści z wydłużenia łańcucha wartości od surowca do klienta.

Umowa o Konsolidacji ureguluje również szczegółowo kwestie związane z reprezentacją obu stron w zarządach Azotów Tarnów i ZA Puławy. Porozumienie przewiduje, że po podwyższeniu kapitału zakładowego Azotów Tarnów Zarządy będą rekomendować Radom Nadzorczym Azotów Tarnów i ZA Puławy powoływanie takiej samej liczby (2 albo 3) członków obecnych Zarządów Azotów Tarnów i ZA Puławy do każdej z tych spółek.
W zakresie strategii integracji i rozwoju Grupy Azoty, Porozumienie przewiduje, że będzie ona miała na celu zapewnienie Grupie Azoty trwałej poprawy pozycji konkurencyjnej i warunków stabilnego rozwoju na globalnym rynku chemicznym przy stałym budowaniu jej wartości. Podstawowymi celami strategicznymi Grupy Azoty będą: notowanie akcji w WIG20, dążenie do zapewnienia akcjonariuszom spółek z grupy kapitałowej jednego z najwyższych w branży zwrotu z powierzonego kapitału oraz utrzymanie trwałej pozycji jednego z liderów w zakresie produkcji nawozów w Europie i liczącego się gracza na świecie.