Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie przepisu art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm.), potwierdza okresy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 i art. 6 ust. 2 pkt 6 “a”, uwzględniane przez organy emerytalno-rentowe, przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości.

Okresem składkowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy, jest świadczenie pracy po 1956 roku na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku.

W myśl art. 7 pkt 4 okres nieskładkowy stanowi fakt niewykonywania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 roku na skutek represji politycznych, nie więcej jednak niż 5 lat.

Powyższe fakty mogą być udowodnione dokumentami lub zeznaniami świadków. Dowodami, potwierdzającymi w sprawie mogą być m.in. świadectwa pracy, umowy o pracę datujące rozpoczęcie pracy, wpisy o zatrudnieniu w dowodzie osobistym (starego typu), legitymacji ubezpieczeniowej gdzie figurują te informacje a także zeznania świadków, którzy znali sytuację wnioskodawcy.

Wnioski i cała treść na 

Oczywiście nasza Komisja służy pomocą.